Adwokat Ewa Daszewska

 

Adwokat Tomasz Holak

Prawo karne

 

Prawo do rzetelnego procesu jest fundamentalnym prawem każdej osoby w demokratycznym państwie prawa.

Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo karne,

 • prawo karno-skarbowe,

 • prawo karne wykonawcze.

 

 

Prawo cywilne

 

Cechą niektórych norm prawnych o znaczeniu uniwersalnym jest to, że wyznaczają one obowiązek określonego zachowania, z którym wiąże się konkretny skutek prawny.Art. 6 k.c. ustanawia jedną z generalnych zasad prawa cywilnego w brzmieniu: „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne". Oznacza to, iż każdy, kto dochodzi swych praw winien wykazać prawdziwość faktu, na który się powołuje, uzasadniając istnienie tych praw.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo zobowiązań,

 • prawo rzeczowe,

 • prawo spadkowe,

 • gospodarka nieruchomościami,

 • prawo rodzinne,

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

Prawo administracyjne

 

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 

Powyższa zasada dotyczy każdego postępowania przed organami administracji publicznej, w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

 

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • postępowanie administracyjne,

 • egzekucję w administracji.

Prawo gospodarcze i handlowe

 

Odpowiednie przygotowanie dokumentów daje podmiotom gospodarczym aktywnym na terenie Unii Europejskiej szereg wyspecjalizowanych form prawnych, w ramach których możliwa jest bezproblemowa współpraca.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo zamówień publicznych,

 • prawo własności intelektualnej,

 • gospodarka komunalna,

 • prawo spółek handlowych.

 

Formy współpracy

Konsultacje prawne

Stała obsługa prawna

Reprezentacja przed sądem

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

 

Que vous soyez un particulier oue une entreprise les Cabinets d'Avocats Holak et Daszewska inscrit au Barreau de Katowice, dans le cadre de ses activités, vous propose une aide juridique rapide et efficace dans les principales matières du droit en Pologne: 

 

 • Droit civil,

 • Droit pénal et droit pénal des daffaires,

 • Droit administratif,

 • Droit de la famille,

 • Droit social,

 • Droit fiscal,

 • Droit bancaire.

 

Nous présentons ainsi la capacité de pouvoir agir au plan judiciaire devant les Tribunaux et Cours d’Appel.

 1. pl

Z dniem 25.05.2018 roku weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej w skrócie RODO.

Państwa prywatność zawsze była przez nas chroniona w szczególności z uwagi na tajemnicę adwokacką. Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych oraz na przejrzystym informowaniu o tym, jakie dane gromadzimy i w jakim celu będziemy je wykorzystywać.

Państwa dane osobowe, w przypadku kontaktu poprzez stronę internetową, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Państwa polegającej na wypełnieniu formularza kontaktowego.

Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne i służy jedynie nawiązaniu kontaktu z Adwokatem.

W przypadku gdy nie dojdzie do nawiązania umowy Państwa dane zostaną natychmiast usunięte. Zapewniamy, iż w przypadku gdy nie dojdzie do nawiązania umowy Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy lub nawiązania z Państwem kontaktu, w przypadku danych do kontaktu jest Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Holak, w przypadku zlecenia sprawy Adw. Ewie Daszewskiej jest Kancelaria Prawnicza Adw. Ewa Daszewska, w przypadku zlecenia sprawy Adw. Tomaszowi Holak jest Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Holak (dane do kontaktu na dole strony).

W przypadku zlecenia przez Państwa prowadzenia nam spraw/y zgoda na przetwarzanie danych również jest dobrowolna, jakkolwiek niezbędna do wykonania umowy, której w chwili zlecenia sprawy Kancelarii są Państwo stroną lub podjęcia działań zgodnie z Państwa żądaniem. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f RODO. Jako Administrator jesteśmy obowiązani wówczas do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego rozliczenia wiążącej nas umowy.

Wówczas ewentualnymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą w szczególności podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa - organy państwowe np. sądy powszechne, podmioty prowadzące działalność pocztową, podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, adresaci Państwa roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku naruszenia przepisów RODO).

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Bez Państwa wyraźnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych .

Adwokat Ewa Daszewska 

  ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

 

              tel. + 48 600 293 905

K

 

      Adwokat Tomasz Holak

ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

             tel. + 48 501 8000 67

             

 

 

                                                                                                                                                                            kancelaria@adwokat-pl.eu