Szanując Państwa czas prosimy o umówienie wizyty telefonicznie 

pod numerem telefonu: 501 8000 67

                                                                                                                                                                            kancelaria@adwokat-pl.eu

ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

             tel. + 48 501 8000 67

             

 

 

K

 

      Adwokat Tomasz Holak

  ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

 

              tel. + 48 600 293 905

Adwokat Ewa Daszewska 

 1. pl
 2. fr

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Reprezentacja przed sądem

Stała obsługa prawna

Konsultacje prawne

Formy współpracy

Prawo gospodarcze, 

handlowe

 

Odpowiednie przygotowanie dokumentów daje podmiotom gospodarczym aktywnym na terenie Unii Europejskiej szereg wyspecjalizowanych form prawnych, w ramach których możliwa jest bezproblemowa współpraca. 

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo zamówień publicznych,

 • prawo własności intelektualnej,

 • gospodarka komunalna,

 • prawo spółek handlowych.

 

Prawo administracyjne

 

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki przestrzegając m.in. podstawowych zasad obowiązujących w postępowaniu administracyjnym:

 • zasady praworządności,

 • Zasady pogłębiania zaufania obywateli,

 • Zasady informowania stron,

 • Zasady uczestniczenia stron w postępowaniu.

Powyższe zasady dotyczyć powinny każdego postępowania przed organami administracji publicznej, w należących do właściwości tych organów sprawach, a udział adwokata w postępowaniu zmniejsza ryzyko ich naruszenia.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • postępowanie administracyjne,

 • egzekucję w administracji.

Prawo cywilne

 

Cechą niektórych norm prawnych o znaczeniu uniwersalnym jest to, że wyznaczają one obowiązek określonego zachowania, z którym wiąże się konkretny skutek prawny. Art. 6 k.c. ustanawia jedną z generalnych zasad prawa cywilnego w brzmieniu: „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne". Oznacza to, iż każdy, kto dochodzi swych praw winien wykazać prawdziwość faktu, na który się powołuje, uzasadniając istnienie tych praw, co w sprawach skomplikowanych może wręcz wymagać, z uwagi na zawiłość sprawy, udziału adwokata.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo zobowiązań,

 • prawo rzeczowe,

 • prawo spadkowe,

 • gospodarka nieruchomościami,

 • prawo rodzinne,

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

Prawo karne

 

Prawo do rzetelnego procesu jest fundamentalnym prawem każdej osoby w demokratycznym państwie prawa. 

Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą powinno uważać się za niewinnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, które w przypadku skazania powinno skutkować jednoznacznym udowodnieniem winy zgodnie z ustawą. Z kolei prawo do obrony stanowić powinno podstawową gwarancję procesową, której realizację nadzoruje m.in. adwokat poprzez podejmowanie szeregu czynności procesowych.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo karne,

 • prawo karno-skarbowe,

 • prawo karne wykonawcze.

 

 

Adwokat Ewa Daszewska

 

Adwokat Tomasz Holak